بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1389 هواپیمایی ماهان اجاره 291,500 میلیون ریال 4 ساله
صفحه4 از4
بالا