بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1399 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان اجاره 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان اجاره 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اجاره 12,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 5 سال
1399 شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا مرابحه 8,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم منفعت 2,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 صنایع پتروشیمی خلیج فارس اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان اجاره 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 بانک مسکن رهنی 10,000,000 میلیون ریال 2 سال
1399 کرمان موتور مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 3 سال
1399 شرکت لبنیات و بستنی دومینو اجاره 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1398 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اجاره 4,300,000 میلیون ریال 3 سال
1398 توسعه معادن و فلزات اجاره 7,500,000 میلیون ریال 4 سال
1398 پتروشیمی تابان فردا اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 47,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 53,000,000 میلیون ریال 3.5 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 40,000,000 میلیون ریال 3 سال
1398 سرمایه گذاری و توسعه کیش اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 49,921,000 میلیون ریال 3 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 50,079,000 میلیون ریال 3 سال
1398 سینادارو منفعت 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 ایران خودرو رهنی 3,087,205 میلیون ریال 2 سال
1398 سرمایه گذاری مسکن جنوب خرید دین 133,200 میلیون ریال یک سال و نه ماه
1398 شرکت سایپا مرابحه 4,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 صنایع پتروشیمی خلیج فارس اجاره 10,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 6,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 سایپا مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 ریل پرداز نوآفرین اجاره 600,000 میلیون ریال 5 سال
1397 ریل پرداز سیر اجاره 1,000,000 میلیون ریال 5 سال
1397 کرمان موتور رهنی 2,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 هواپیمایی ماهان منفعت 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت 10,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 توسعه اعتماد مبین اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 توسعه اعتماد مبین اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 پدیده شیمی قرن مرابحه 500,000 میلیون ریال 2 ساله
1397 تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو اجاره 1,050,000 میلیون ریال 5 ساله
1397 ریل سیرکوثر اجاره 300,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 شرکت سایپا اجاره 3,900,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 صنعت غذایی کورش مرابحه 500,000 میلیون ریال 2 سال
1397 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اجاره 12,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 شرکت مخابرات ایران اجاره 8,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت اجاره 920,000 میلیون ریال 4 سال
1396 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 20,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1396 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 10,000,000 میلیون ریال 1 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 30,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1396 ایران خودرو مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1396 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرابحه 17,380,000 میلیون ریال 4 سال
بالا