استفاده از اوراق قابل تبدیل به سهام جهت تأمین مالی شرکت‌هایِ در فرایند پذیرش بورس‌های اوراق بهادار

  • 475 بازدید
  • چهارشنبه, 25 تیر 1399 12:31

خلاصه: در شرایط هجوم نقدینگی به بازار، لزوم تدبیر شرایطی که عرضۀ اولیۀ سهام افزایش یابد و نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد جریان یابد، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در شرایط خوب بازار، درخواست پذیرش در بورس و تأمین مالی نیز فزونی خواهد یافت و شرکت‌های زیادی در فرایند پذیرش قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه شرکت‌ها با معیارهای پذیرش کاملاً منطبق نیستند، احتمال طولانی شدن فرایند پذیرش و عدم امکان استفاده از شرایط مناسب بازار وجود خواهد داشت. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا ابزاری وجود دارد تا شرکت‌هایی که در فرایند پذیرش هستند (چه سهامی عام و چه شرکت‌هایی که به سهامی عام تبدیل نشده‌اند) جهت تأمین مالی از آن استفاده نمایند و ویژگی ابزار مربوطه، مشابه سهام باشد؟ این سؤال در رابطه با طرح موضوع راه‌اندازی بازار هدف در شرکت فرابورس ایران، از سوی نویسندگان پاسخ داده شده است. براساس بررسی صورت گرفته، به‌نظر می‌رسد، سازمان یا هئیت پذیرش در بورس‌ها، با اعطای موافقت اصولی به متقاضی پذیرش می‌توانند از اوراق قابل تبدیل به سهام یا از حق اختیار خرید جهت تأمین مالی متقاضی پذیرش استفاده نمایند. بر این اساس، فروش اختیار خرید از سوی متقاضی و همچنین انتشار اوراق وکالت قابل تبدیل به سهام، دو ابزاری هستند که با کمترین موانع برای انتشار مواجه اند.


بالا