با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) به مبلغ 6,500 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 به مدت یک روز کاری با نماد "صملی412" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

صکوک اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که با حجم 6 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1397 اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور (سهامی خاص)…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) به مبلغ 1800 میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/12/21 به مدت سه روز کاری در نماد صگستر512 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) را به ارزش 6 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت کارخانجات…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت پدیده شیمی قرن می‌باشد که…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سیبا موتور (سهامی عام) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت سیبا موتور (سهامی عام)…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان را به ارزش 500 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی…

صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) که با حجم 7 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1396 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت ایران خودرو در اسفند ماه سال 1396 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک مرابحه…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سپهر پلاستیک پدیده (سهامی خاص) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت سپهر پلاستیک پدیده (سهامی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در نظر دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود…

صکوک رهنی شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) که با حجم 2 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت کرمان موتور در بهمن ماه سال 1397 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک رهنی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنعتی آما (سهامی عام) به مبلغ 1,500 میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 در نماد "صاما411" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/11/23 لغایت دوشنبه 1400/11/25 در نماد "صقرن511" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت گروه کیهان فراز کاسپین (سهامی خاص) را به ارزش 900 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت گروه کیهان فراز…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) را به ارزش 1 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت تولیدی طب…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 لغایت چهارشنبه 1400/11/20 در نمادهای "صرزم411"، "صرزم0411" و "صرزم4411" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران…
بالا