فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی

  • 1789 بازدید
  • دوشنبه, 14 اسفند 1396 12:52

حوزه های مهم مصوبات این کمیته شامل موارد ذیل می شود:

1. انواع اوراق بهادار اسلامی(صکوک): شامل اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، جعاله و سایر انواع صکوک

2. بررسی انواع قراردادهای مشتقه: شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله

3. بررسی ابعاد فقهی صندوق ها و سایر نهادها: شامل صندوق های سرمایه گذاری، زمین و ساختمان و پروژه

4. بررسی انواع قراردادها: شامل خرید اعتباری سهام، فروش استقراضی سهام، سلف موازی و سایر قراردادها


بالا