عامل فروش

  • 15194 بازدید
  • دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 17:27

عامل فروش در اوراق بهادار اسلامي مطابق بند (ز) ماده يك دستور العمل انتشار اوراق اجاره شخص حقوقي است که نسبت به عرضۀ اوراق اجاره از طرف ناشر براي فروش اقدام مي‌نمايد. در واقع عامل فروش واسطه بين ناشر اوراق يعني نهاد واسط و خريداران اوراق يعني سرمايه‌گذاران است. دخالت عامل فروش در مرحله اوليه انتشار اوراق اجاره است و در تكميل فرآيند عرضه عمومي در بازار اولي اوراق اجاره نقش دارد. مطابق بند 27 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران، عامل فروش زماني در واگذاري اوراق اجاره دخالت مي‌كند كه انتشار اوراق اجاره به صورت عرضه عمومي باشد.
عامل فروش شخص حقوقي است که از بين بانک‌ها يا مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي و شركت‌هاي تأمين سرمايه، شرکت‌هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران تعيين مي‌گردد.(ماده 7 دستور العمل انتشار اوراق اجاره) نهادهاي مذکور نهادهاي مالي است كه در زمينه انتشار اوراق بهادار به طور كلي فعاليت مي‌كنند. عامل فروش بايد توسط باني تعيين گردد (ماده 7 دستور العمل انتشار اوراق اجاره).
عامل فروش با نهاد واسط به منظور واگذاري اوراق بهادار قراردادي تحت عنوان «عامليت فروش اوراق» منعقد مي‌نمايد. اين قرارداد همانطور كه از نامش پيداست اعطاي نوعي وكالت در فروش اوراق به عامل فروش است. عامل فروش شرکتي است که به عنوان واسطه بين ناشر و سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌نمايد. در فرايند انتشار اوراق، ناشر بايد اوراق را از طريق عامل فروش در بازار اوليه به فروش رساند.
عامل فروش وكيل واسط در عرضه اوراق اجاره به عموم است. باني انتشار اوراق را به نهاد واسط واگذار نموده است و او را وكيل خود در اين امر قرار داده و نهاد واسط پس از انتشار اوراق اجاره امر فروش آن را به عامل فروش وكالت مي‌دهد. در واقع عامل فروش نماينده نهاد واسط بوده و تنها در فروش اوراق از نهاد واسط وكالت دارد. در واقع از لحاظ حقوقي نهاد واسط امر فروش اوراق بهادار را به صورت توكيل در وكالت به عامل فروش واگذار نموده است.
دخالت عامل فروش در مرحله اوليه انتشار اوراق اجاره است و در تكميل فرآيند عرضه عمومي در بازار اولي اوراق اجاره نقش دارد. مطابق بند 27 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران در تعريف عرضه خصوصي اوراق بهادار، عامل فروش زماني در واگذاري اوراق اجاره دخالت مي‌كند كه انتشار اوراق اجاره به صورت عرضه عمومي باشد.
در این مرحله عامل فروش پس از فروش اوراق بهادار باید مبالغ فروش و پذیره نویسی را به حساب نهاد واسط واریز نماید. عامل فروش موظف است نتایج فروش اوراق بهادار را ظرف مهلت 15 روز به سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهد. اگرچه قرارداد عاملیت فروش بین نهاد واسط و عامل فروش منعقد می­شود اما بانی وظیفه پرداخت حق الزحمه عامل فروش را بر عهده داشته و این امر حضور بانی را در این قرارداد توجیه می نماید.


بالا