صکوک

صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) به مبلغ 800 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌سه‌شنبه مورخ 1402/09/21 به مدت سه روز کاری در نمادهای شهرفرش061، شهرفرش062 و شهرفرش063 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) به مبلغ 800 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌سه‌شنبه مورخ 1402/09/21 به مدت سه روز کاری در نمادهای شهرفرش061، شهرفرش062 و شهرفرش063 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان به ارزش 800 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید کالاهای بازرگانی مورد نیاز شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

بانک کارآفرین، ضامن این اوراق است. بازارگردانان اوراق، کنسرسیومی متشکل از شرکت تامین سرمایه خلیج فارس، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا بوده و متعهدین پذیره‌نویسی آن کنسرسیومی متشکل از شرکت تامین سرمایه خلیج فارس، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی و صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار می‌باشند.

ضمناً، شرکت کارگزاری بانک کارآفرین عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران (سهامی خاص) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/09/19 در نماد "مبتکران06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران (سهامی خاص) به مبلغ 400 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/09/19 در نماد "مبتکران06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران به ارزش 400 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید قطعات و محصولات مورد نیاز تولید از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به عنوان بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک کارآفرین می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ 1402/09/11 به مدت سه روز کاری در نماد حیان06 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ 1402/09/11 به مدت سه روز کاری در نماد حیان06 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت داروسازی پارس حیان به ارزش 200 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک سامان می‌باشد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید، شرکت تامین سرمایه کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رابین سهم به عنوان بازارگردانان و صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی، شرکت تامین سرمایه کاردان، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه افق رابین به عنوان متعهدین پذیره‌نویسی توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک سامان می‌باشد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یکبار از طریق شرکت سمات پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران از طریق شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت‌های تامین سرمایه دماوند و تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان بازارگردانان و متعهدین پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک سامان می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) به مبلغ 600 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران و صکوک مرابحه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/09/07 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی به ارزش 600 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید در نمادهای صعبید69، صعبید609 و صعبید069 از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید، شرکت تامین سرمایه کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رابین سهم به عنوان بازارگردانان و صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی، شرکت تامین سرمایه کاردان، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه افق رابین به عنوان متعهدین پذیره‌نویسی توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک سامان می‌باشد.

فرابورس ایران نیز در روز سه‌شنبه میزبان پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به ارزش 500 میلیارد تومان در نمادهای سمگا061 و سمگا062 می‌باشد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یکبار از طریق شرکت سمات پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران از طریق شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت‌های تامین سرمایه دماوند و تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان بازارگردانان و متعهدین پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک سامان می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ 1402/09/04 به مدت سه روز کاری در نمادهای داروک071، داروک072 و داروک073 عرضه عمومی خواهد شد.

 

صفحه1 از160
بالا