توزیع قسط اول صکوک منفعت دولت

  • 1306 بازدید
  • شنبه, 17 خرداد 1399 10:32

شرکت واسط مالی تیر :

قسط اول صکوک منفعت دولت با نمادهای افاد61 و افاد62 به مبلغ 3,550 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک منفعت دولت


بالا